Edwin van Wijk Managing Partner

THEMA: STAKEHOLDERMANAGEMENT ♦ Van fusies en overnames wordt vaak gezegd dat slechts 40% waarde toevoegt, en de overige 60% waarde vernietigt. Als we beter kijken naar de transacties die tot de succesvolle 40% behoren, valt op dat zij een aantal opvallende overeenkomsten hebben. De opvallendste succesfactor is de manier waarop is gestuurd op synergie tussen het overnemende bedrijf en de target. En dan niet eens zo zeer op kostensynergie en down-side risks, maar juist op de opbrengst-synergieën als gevolg van een geslaagde integratie.

Uit onderzoek van gegevens over ruim 800 Noord-Amerikaanse bedrijfsovernames, uitgevoerd door onze internationale partner FTI Consulting, kwamen vijf aanbevelingen voor waardeverhogende overnames naar voren:

1. Baseer het target-selectieproces op de eigen strategie

Voor een geslaagde overname moet het targeting proces pro-actief zijn en voortkomen uit de bedrijfsstrategie van de overnemende partij. Kopers die weten wij ze zelf zijn en waar ze naartoe willen, nemen de beste deal-beslissingen. Door uit te gaan van de eigen strategie als driver van financiële resultaten (i.p.v. andersom) kunnen geschikte targets worden geïdentificeerd. Een bijkomend, maar niet te onderschatten voordeel is dat als een bedrijf helder communiceert over zijn strategie en de bijdrage die daarbij worden verwacht van acquisities, dit ook de juiste targets kan aantrekken.

2. Implementeer een robuust due dilligence proces

Effectieve due dilligence maakt een goede afweging tussen enerzijds de risk-assessment en anderzijds de potentiele synergievoordelen. Niet alleen de kostensynergieën, maar –juist!- ook de mogelijke opbrengst-synergieën. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de waarde van de target, maar ook van de strategische fit met het overnemende bedrijf. Ook bij het beoordelen van risico’s moet niet alleen gekeken worden naar financiële of transactie-gerelateerde risico’s. Het culturele risico van het integreren van twee medewerkerpopulaties is minstens zo belangrijk. Kopers moeten zich daarom goed afvragen hoe ze hun communicatie-aanpak moeten inrichten om de verwachtingen van medewerkers te adresseren.

3. Stel helder gedefinieerde doelen voor het gehele overname- en integratieproces

Zonder helder geformuleerde doelen kan succes niet worden behaald, laat staan gemeten. Dit geldt al helemaal voor overnames. Een zorgvuldig geplande en effectief gecommuniceerde strategie kan helpen om interne (medewerker)betrokkenheid en externe steun te mobiliseren. Wees daarbij niet bang om opbrengst-synergieën te kwantificeren, te monitoren en te communiceren. Anders zullen ze in het integratieproces ook niet worden behaald.

4. Ontwikkel een integratiecommunicatiestrategie

Om alignment tussen de verschillende betrokken stakeholders te bewerkstelligen moeten doelen, processen en voortgang consistent en consequent worden gecommuniceerd naar alle stakeholders. Vanaf de bekendmaking van de transactie tot het einde van de integratiefase die daarop volgt. Ook de communicatie door koper en target moet vanaf dag een goed op elkaar worden afgestemd. Hierbij is het belangrijk om de medewerkers van beide ondernemingen in staat te stellen feedback te geven op het fusie-integratieproces.

Ofschoon de strategische rationale eenduidig moet worden gecommuniceerd naar alle partijen, is het verstandig om de messaging, de communicatietactieken en -kanalen af te stemmen op de verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd moeten percepties en gedragingen van medewerkers en andere stakeholders gedurende het hele proces nauwlettend worden gemonitord om ze -indien nodig- te kunnen bijsturen.

5. Wees doortastend in de uitvoering

Snelheid van handelen is essentieel tijdens de fusie-integratie omdat langzame verandering onzekerheid en onrust kan aanwakkeren, zowel bij medewerkers als klanten en business partners. Hierdoor kunnen de verwachte synergievoordelen op losse schroeven komen te staan. Beter is het daarom op basis van onvolledige informatie te communiceren dan te wachten totdat er 100% zekerheid is over de gemaakte keuzes en de resultaten die daarmee zijn behaald.

Samenvattend is een geslaagde bedrijfsovername vooral afhankelijk van de opbrengst-synergieën die tijdens en na de deal- en fusie-integratiefase kunnen worden gerealiseerd. En daarvoor zijn de zogenaamde ‘zachte’ factoren bepalender dan de ‘harde’ financiële en risicoparameters.

In periodes van transformatie en disruptie, zoals een bedrijfsovername en de fusie-integratie die daarop volgt, kan heldere communicatie naar alle stakeholders over de strategie, de synergiedoelen en het proces daar naartoe het verschil maken tussen waardecreatie en waardevernietiging.

 

Deze blog verscheen op 16 oktober 2017 op de website van M&A Magazine. 

MEER BLOGS VAN Edwin van Wijk

SNEUVELT INTEGRITEIT IN (CORONA) CRISISTIJD?

Het is nog maar een paar maanden geleden dat we in Nederland geen weet hadden van wat ons in 2020 boven het hoofd hing. Die virusuitbraak in China leek ons niet te zullen deren en als ie toch onze kant op zou komen, dan zou het niet meer zijn dan een iets zwaarder dan gebruikelijk griepje. Hier was ...

LEES VERDER

CORONASLAATJES

Terwijl bijna iedereen zijn adem inhoudt voor de ramp die in de komende weken en maanden over ons heen komt, en bidt, duimt of klapt voor de zorgverleners die in de frontlinie staan of binnenkort komen te staan, zijn er bedrijven die het nodig vinden om een reputatieslaatje uit de coronacrisis te sl...

LEES VERDER

MEER BLOGS

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER

WHITEPAPER ‘HET F-WOORD’

Ondanks de corona-noodhulp en de voorgenomen exitstrategie zien veel bedrijven dat zonder ingrijpende maatregelen hun voortbestaan in gevaar komt. En zelfs als alles -hopelijk snel- achter de rug is, betekent het Nieuwe Normaal niet ‘business as usual’. Vrijwel niemand ontkomt eraan om voor de l...

LEES VERDER