PRIVACYVERKLARING VALUE@STAKE BV

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Contactgegevens:

VALUE@STAKE BV

‘s-Gravelandseweg 63 

1217 EJ  Hilversum

KvK-nummer: 52262464

Telefoon: 035- 8080 244

Email: Info@valueatstake.nl

Website: www.valueatstake.nl

Contactpersoon; Edwin van Wijk (managing partner)

Doeleinden van de verwerking

  • Het vervullen van opdrachten van opdrachtgevers van Value@Stake, haar internationale partnerorganisatie FTI Consulting Strategic Communications en haar affiliate partners
  • Het inzetten van medewerkers van Value@Stake en andere leveranciers van diensten ten behoeve van Value@Stake, haar partnerorganisaties en / of hun opdrachtgevers
  • Het kunnen benaderen, opbouwen en in stand houden van netwerkrelaties ten behoeve van Value@Stake, haar opdrachtgevers, netwerkpartners en het vervullen van opdrachten

Grondslag voor de verwerking

Samenwerkingsovereenkomsten met bovengenoemde betrokken partijen of verkregen schriftelijke of mondelinge toestemming

Ontvangers van de gegevens

  • De directie van Value@Stake
  • Medewerkers van Value@Stake (incl. associatesen stagiairs) voor zover zij bij de opdracht van client zijn betrokken 
  • Medewerkers van FTI Consulting Strategic Communications en/of haar affiliate network partners,indien een adequate vervulling van de opdracht dat vereist
  • Door Value@Stake bij de opdracht ingeschakelde leveranciers
  • De accountant / het financiële administratiekantoor van Value@Stake 

Bewaartermijn voor de gegevens

Gedurende de opdracht en zolang de samenwerking met opdrachtgevers, associates, leveranciers, partnerorganisaties en andere betrokken partijen voortduurt

Financiële administratieve en andere wettelijk vereiste gegevens worden bewaard gedurende de tijd die de wet voorschrijft. Na beëindiging van voornoemde bewaarperiodes worden de gegevens vernietigd of teruggegeven.

Eventuele doorgifte buiten Europa

Er worden geen gegevens doorgegeven aan partijen gevestigd buiten Europa.

Rechten van betrokkene en hoe hij deze kan uitoefenen

De betrokkene heeft de volgende rechten:

1. Recht op informatie over de wijze waarop Value@Stake persoonsgegevens verwerkt 

2.Recht op inzage

3. Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming 

4. Recht van verzet

5. Recht op dataportabiliteit

6. Recht op vergetelheid

7. Recht op beperking van de verwerking

Indien de betrokkene een of meer van bovengenoemde rechten inroept, dient hij daartoe een schriftelijk verzoek in bij Value@Stake. Value@Stake zal hierop binnen een maand laten weten of, en zo ja op welke wijze aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven.

Vermelding van wettelijke of contractuele verplichting van betrokkene

De betrokkene heeft een contractuele verplichting om die gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede samenwerking met Value@Stake en de hierboven genoemde andere betrokkenen.

Mogelijkheid om toestemming in te trekken

De betrokkene die toestemming heeft gegeven tot het verwerken van zijn persoonsgegevens kan deze toestemming op ieder moment intrekken.

Bronnen van gegevens

Value@Stake kan beschikken over persoonsgegevens van betrokkenen zowel uit het eigen netwerk als op basis van de samenwerkingmet partnerorganisaties.

Beveiliging

V@S heeft passende technisch en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging tegen verlies van of onbevoegde toegang (datalek) tot de persoonsgegevens op adequate wijze te waarborgen. 

Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen voor de betrokkene(n) heeft, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij iedere betrokken(n).

Hilversum, 1 mei 2018